RJEČNIK
S

Sadašnja vrijednost - tekuća procjena sadašnje diskontirane vrijednosti budućih novčanih tijekova u normalnom tijeku poslovanja.

Segment - bitna organizacijska jedinica neke pravne osobe, obično proizvodna ili prodajna jedinica. Dionička društva moraju iskazivati prihode, troškove i pripadajuću imovinu za svaku takvu jedinicu, kao i za svaki kontinent na kojem djeluju.

Serijska obveznica - obveznica koja dospijeva određenog datuma. Svaka serijska obveznica unutar jedne emisije dospijeva na drugi datum.

Solventnost - raspoloživost novca tijekom duljeg razdoblja da trgovačko društvo udovolji svojim financijskim obvezama kao što dospijevaju.

Sredstva koja se amortiziraju - su slijedeća sredstva:
a) koja se očekuju koristiti tijekom razdoblja duljem od jednog obračunskog razdoblja
b) koja imaju ograničeni korisni vijek trajanja i
c) koja trgovačko društvo drži u proizvodnji ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe.

Sredstvo - resurs koji kontrolira trgovačko društvo kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju da će buduće ekonomske koristi pritjecati u trgovačko društvo. U svezi pojma "sredstvo", valja napomenuti da se, u MRS-ovima, najčešće za množinu koristi izraz - "imovina", a rjeđe - sredstva. S druge strane, neki za izraz imovina koriste računovodstveni pojam - aktiva. Izraz aktiva najčešće se koristi za stranu bilance.

Stečaj - pravni mehanizam kojim se iz gospodarskog života isključuju gospodarski nedovoljno djelotvorni subjekti (trgovačka društva ili, u sustavima koji poznaju tzv. privatni stečaj, poduzetnici pojedinci). Provodi se zbog nesolventnosti, a u nekim pravnim sustavima i zbog prezaduženosti. Stečajni postupak vode sudski organi: stečajno vijeće, stečajni sudac i upravitelj. Mogu ga pokrenuti vjerovnici gospodarskog subjekta ili on sam (tzv. dobrovoljni stečaj). Otvaranjem stečaja ograničava se pravna sposobnost stečajnog dužnika, prestaju ovlasti dotadašnjih upravljačkih i poslovodnih tijela, nedospjela potraživanja prema stečajnom dužniku dospijevaju, a nenovčana se pretvaraju u novčana. Formira se stačajna masa i utvrđuje početna bilanca stečaja. U stečajnu masu ulazi cjelokupna aktiva stečajnog dužnika, a ne ulaze stvari (nekretnine, oprema) koje nisu u vlasništvu stečajnog dužnika. Osobe koje su stečajnom dužniku dale određene stvari u zakup ili u leasing, kao i osobe koje su npr. dužniku prodale opremu uz pridržano pravo vlasništva, mogu zahtijevati da se te stvari ili oprema izluče iz stečajne mase (radi se o izlučnim vjerovnicima koji to svoje pravo mogu ostvarivati i u sudskom postupku tzv. izlučnom tužbom). Vjerovnici se pozivaju da prijave svoja potraživanja. Potraživanja koja nisu pravodobno prijavljena ne uzimaju se u obzir prigodom diobe stečajne mase. Za račun stečajne mase završavaju se započeti poslovi i naplaćuju potraživanja prema dužnicima gospodarskog subjekta nad kojim je stečaj otvoren. Nakon što su utvrđena potraživanja, a stečajni upravitelj ili drugi vjerovnici mogu ih osporavati ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, unovčuje se stečajna masa (preostala imovina dužnika) iz koje se namiruju vjerovnici. Vjerovnici imaju u stečaju pravo alikvotnog namirenja razmjerno međusobnom odnosu svojih potraživanja prema stečajnom dužniku. Neki vjerovnici mogu imati povlašteni položaj i pravo da svoje potraživanje namire prije ostalih (npr. fiskus, djelatnici, fondovi zdrastvenog i mirovinskog osiguranja). To pravo imaju i oni vjerovnici koji su svoje potraživanje osigurali nekim od stvarnopravnih sredstava osiguranja - razlučnim pravima (hipoteka, založno pravo). Nakon unovčenja stečajne mase i diobe vjerovnicima stečajni se postupak zaključuje, a gospodarski subjekt briše iz trgovačkog registra. Ako je iznos unovčene stečajne mase veći od iznosa potraživanja, taj ostatak pripada članovima trgovačkog društva u stečajnom postupku (dioničarima odnosno imateljima udjela). Neki od njih, npr. imatelj tzv. prioritetnih ili povlaštenih dionica, mogu također imati prednost pri isplati. Instrument sprečavanja stečaja je prisilna nagodba, a u nekim pravnim sustavima i obvezatni postupak prethodnog pokušaja sanacije stečajnog dužnika.

Strana valuta - valuta koja nije izvještajna valuta trgovačkog društva.

Stopa deprecijacije - postotak nabavne cijene postrojenja koji svake godine postaje trošak. Kod metode linearne deprecijacije taj se postotak dobiva dijeljenjem broja 1 s brojem godina knjigovodstvenog vijeka trajanja.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90