RJEČNIK
O

Obična dionica - dionica čiji vlasnik nema prednost u pogledu dividendi ili raspodjele imovine u slučaju likvidacije. Njezina knjigovodstvena vrijednost nije povezana s tržišnom vrijednošću.

Obična kamata - kamata koja se računa samo na glavnicu.

Obročna otplata - otplata zajma ili fakture dobavljača u nekoliko obroka, a ne odjednom.

Obrtna imovina - novac i ostala imovina koja će u bliskoj budućnosti, obično za godinu dana, biti pretvorena u novac na računu.

Obrtni kapital - razlika između obrtne imovine i kratkoročnih obveza.

Obveza - sadašnja obveza poduzeća, proizašla iz prošlih događaja, čije podmirenje očekuje da će uvjetovati odljev resursa s ekonomskim koristima.

Obveza - dužnost ili odgovornost da se djeluje ili nešto obavi na određeni način. Obveze mogu biti takve koje zakonski stupaju na snagu kao posljedica obvezujućeg ugovora ili zakonskog zahtjeva. To je uobičajeni slučaj, primjerice, s iznosima obveza za primljenu robu i usluge. Međutim, obveze također nastaju iz normalne poslovne prakse, običaja i želje održavanja dobrih poslovnih odnosa ili na način koji je jednak tome.

Obveznica - pismena obveza vraćanja novca uloženog u pravnu osobu zajedno s kamatama određenog datuma u budućnosti, obično nakon više od jedne godine.

Oporeziva dobit/porez na gubitak - Iznos dobiti (gubitka) za razdoblje, utvrđen u skladu s propisima koje su donijele porezne vlasti, a određuju iznos porezne obveze (koji se može nadoknaditi).

Oročeni depozit - štedni račun ili sličan račun u banci. Na njega idu kamate, ali je pravo podizanja ograničeno. Suprotno od depozita po viđenju.

Osnovne zarade po dionici - iznos neto dobiti razdoblja koji se može pripisati redovnim dioničarima podijeljen s prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom razdoblja.

Ostatak vrijednosti - neto iznos koji poduzeće očekuje dobiti za neko sredstvo na kraju njegovog korisnog vijeka trajanja ili poslije smanjenja očekivanih troškova otuđenja.

Otpremnine - primanja zaposlenih koja se isplaćuju kao rezultat:
a) odluke poduzeća da prestane zapošljavati zaposlene prije normalnog datuma umirovljenja ili
b) odluke zaposlenih da dragovoljno prihvate smanjenje broja zaposlenih u zamjenu za te naknade.

Ovisno društvo - poduzeće u kojem ulagatelj ima značajan utjecaj i koji nije niti povezano društvo niti zajednički pothvat ulagatelja.
Ako ulagač ima, izravno ili neizravno preko povezanog društva, 20% ili više glasačke moći kod poduzeća u koje je izvršio ulaganje, pretpostavlja se da ulagač ima značajan utjecaj, osim kad može biti jasno pokazano da to nije slučaj. Obrnuto, ako ulagač drži, izravno ili neizravno preko povezanog društva, manje od 20% glasačke moći kod poduzeća u koje je izvršio ulaganje, pretpostavlja se da ulagač nema značajan utjecaj, osim ako takav utjecaj može biti jasno pokazan. Znatno ili većinsko vlasništvo drugog ulagača nužno ne priječi da ulagač ima značajan utjecaj.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90