RJEČNIK
N

Nabavna (proizvodna) cijena prodane robe - cijena robe koja prodajom stvara prihod iz prodaje. Za trgovačku robu često se koristi termin nabavna cijena prodane robe.

Najam - sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.

Nastanak događaja - učinci transakcija i ostalih događaja priznaju se kada nastanu (a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent), i bilježe se u računovodstvenim evidencijama i uključuju u financijske izvještaje razdoblja na koja se odnose. Ranije se ovaj pojam najčešće nazivao "fakturirana realizacija". Financijski izvještaji sastavljeni na temelju računovodstvenog načela nastanka događaja informiraju korisnike ne samo o prošlim transakcijama, koji sadrže isplatu i primitak novca, već također i obveze da se isplati novac u budućnosti i o resursima koji predstavljaju novac koji će primiti u budućnosti. Stoga ti izvještaji pružaju takvu vrstu informacija o prošlim transakcijama i drugim događajima koji je najsvrshovitiji za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka.

Negativni goodwill - preostali višak stjecateljevog udjela u fer vrijednostima stečene prepoznatljive imovine i obveza iznad troškova stjecanja na datum transakcije.

Nekretnine, postrojenje i oprema - materijalna imovina
a) koja poduzeće posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe
b) koja se očekuju iskoristiti dulje od jednog obračunskog razdoblja

Nematerijalno sredstvo - nemonetarno sredstvo koje se može identificirati, bez fizičkog obilježja, a koja se drži radi upotrebe u proizvodnji ili isporuci roba ili usluga ili za administrativne svrhe.

Neopozivi najam - najam koji se može opozvati samo:
a) nastankom isključenog nepredviđenog događaja, uz dopuštenje najmodavca,
b) ako najmodavac zaključi novi najam istog ili jednako vrijednog sredstva s istim najmodavcem ili
c) nakon što je najmodavac platio dodatni iznos, tako da je od početka prilično izvjesno da će se najam nastaviti.

Neto dobitak ili gubitak - obuhvaća sljedeće elemente:
(a) dobit ili gubitak iz redovne aktivnosti i
(b) izvanredne stavke.

Neto prodajna cijena - iznos koji se može dobiti od prodaje sredstava u transakciji pred pogodbom između poznatih i spremnih strana, umanjena za troškove otuđenja.

Nominalna cijena - iznos ispisan na dionici. U računovodstvu nema nekadašnju važnost.

Novac (gotovina) - novac u blagajni i depoziti po viđenju.

Novčani ekvivalenti - kratkoročna, visoko likvidna ulaganja, koja se brzo mogu konvertirati u poznate iznose novca i koji imaju beznačajan rizik promjena vrijednosti.

Novčani tijekovi - priljev i odljev novca i novčanih ekvivalenata.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90