RJEČNIK
K

Kalo - ukradena ili oštećena roba koja više nije zaliha.

Kamata - iznos koji se plaća za korištenje pozajmljenog novca.

Kamata na kamatu - za razliku od običnih kamata, kamata izračunana na osnovi glavnice i kamata na tu glavnicu.

Kapacitet - maksimalni broj jedinica proizvoda koji se može normalno proizvesti u određenom razdoblju.

Kapital - pojam za ukupnu imovinu u koju se ubraja glavnica, glavnica i dugoročne obveze, dugotrajna imovina te dugotrajna materijalna imovina.

Kapital glavnice - vlastiti trajni kapital. Kapital koji su u pravnu osobu unijeli vlasnici - ulagači.

Kapitalizirati - knjižiti neki rashod kao imovinu, a ne kao trošak obračunskog razdoblja.

kapitalni najam - stvar (npr. neki stroj) koju pravna osoba koristi temeljem ugovora o najmu koji se proteže na gotovo cijeli njezin vijek trajanja. Kapitalni najam je dakle imovina.

Knjigovodstveni iznos - iznos s kojim je neko sredstvo iskazano u bilanci. To je iznos kad se od nabavne vrijednosti oduzme ispravak vrijednosti.

Knjiženje - proces prenošenja podataka iz Dnevnika u Glavnu knjigu.

Koeficijent obrtanja imovine - omjer između prihoda iz prodaje i ukupne imovine.

Komercijalni zapis - vrijednosni papir, priznanica koju izdaje pravna osoba na primljeni iznos novca. Komercijalne zapise obično izdaju samo firme s velikim ugledom.

Konglomerat - pravna osoba koja se bavi različitim, međusobno nepovezanim djelatnostima.

Konsignacija - roba koju drži trgovac na malo, ali je u vlasništvu proizvođača ili veletrgovca. Osoba koja drži robu je konsignator, a vlasnik robe je konsignat.

Konsolidirani financijski izvještaji - financijski izvještaji grupe prezentirani kao da su od jednog društva. Osim toga, važno je razlikovati zbrojne financijske izvještaje i konsolidirane fin. izvještaje.

Kontni plan - popis konta s nazivima i brojčanim oznakama koje se koriste u nekom računovodstvenom sustavu.

Konto - kartica u koju se bilježe promjene svake stavke bilance ili izvještaja o dobiti.

Kontribucijska marža - razlika između prihoda iz prodaje i varijabilnih (direktnih) cijena koštanja.

Kontrola (nad drugim trgovačkim društvom) - pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama drugog trgovačkog društva tako da se ostvari korist od njegovih aktivnosti.

Kontrola (sredstva) - pravo da se dobiju buduće ekonomske koristi koje će pritjecati u trgovačko društvo korištenjem tog sredstva.

"Koridor" - stupanj najbolje procjene obveze primanja poslije prestanka rada. Izvan ovog stupnja nije razumno pretpostaviti da će se aktuarijski dobici i gubici saldirati u budućnosti.

Koristi od najmljenog sredstva - očekivanja od profitabilne djelatnosti tijekom ekonomskog vijeka trajanja sredstava i od dobitka radi povećanja vrijednosti ili realizacije ostatka vrijednosti.

Korporacija - pravna osoba s pravima i obvezama sličnim fizičkoj osobi. prava joj garantira država.

Kratkoročna primanja zaposlenih - primanja zaposlenih (osim otpremnina i naknada u obliku kapitala) koja potpadaju unutar dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojem zaposleni pružaju usluge.

Kratkoročni prodavatelj - trgovačko društvo koje prodaje vrijednosne papire, koji još nisu njegovi. Naime, obveza koja se drži radi trgovanja sadrži a) derivatne obveze koje nisu instrumenti zaštite i b) obveza da se isporuče vrijednosni papiri koji su zaduženi od kratkoročnog prodavatelja. Činjenica da se obveza koristi da se financiraju trgovinske aktivnosti ne znači da je ta obveza koja se drži radi trgovanja.

Kredit - dozvola prodavača da se roba plati nakon isporuke.

Kreditni rizik - rizik da će jednu ugovornu stranu vezanu za financijski instrument dopasti da podmiri obvezu, a kod druge će uzrokovati nastanak financijskog gubitka.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90