RJEČNIK
A

Akciza - posebni porez na neke proizvode (alkohol, cigarete) u proizvodnji, veleprodaji i maloprodaji.

Aktivno tržište postoji ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
a) predmeti kojima se trguje u okviru tržišta jesu homogeni,
b) spremni kupci i prodavaoci mogu se lako naći u bilo koje vrijeme i
c) cijene se javno objavljuju.

Aktuarijski dobici i gubici obuhvaćaju:
a) iskustvena usklađenja (učinci razlika između ranijih aktuarijskih pretpostavki i stvarno nastalih) i
b) učinke promjena aktuarijskih pretpostavki.

Aktuarijske pretpostavke - nepristrane i međusobno usporedive najbolje procjene demografskih i financijskih varijabli koji će odrediti konačni trošak kojim se osiguravaju primanja poslije prestanka rada.

Aktuarijska sadašnja vrijednost utvrđenih mirovina - sadašnja vrijednost očekivanih plaćanja od strane mirovinskih planova sadašnjim i ranijim zaposlenima, koja se može pripisati obavljenom radu.

Akumilirana deprecijacija - konto koji pokazuje ukupni iznos deprecijacije neke imovine do dana obračuna. Taj se iznos oduzima od nabavne cijene te imovine; razlika je njena knjigovodstvena vrijednost.

Amortizacija - proces smanjenja nabavne cijene nematerijalne imovine.

Amortizacijski iznos - trošak nekog sredstva ili drugi iznos koji zamjenjuje trošak u financijskim izvještajima, umanjen za njegov ostatak vrijednosti.

Amortizirani iznos financijskog sredstva ili financijske obveze - je iznos po kojem je financijsko sredstvo ili financijska obveza utvrđena na početku priznanja minus otplate glavnice, plus ili minus kumulativna amortizacija rezlike između tog početnog iznosa i iznosa dospijeća te minus otpis (izravno ili putem upotrebe računa nadoknade) radi umanjenja vrijednosti ili nenaplaćenog iznosa.

Anuitet - niz jednakih iznosa plaćanja u pravilnim vremenskim razmacima.

Anuitetna metoda deprecijacije - metoda po kojoj se deprecijacija povećava svake naredne godine. Naziv potječe otuda što se kod anuiteta (koji se sastoji od glavnice i kamata) otplata glavnice (što je analogno deprecijaciji) povećava svake godine.

Aprecijacija - povećanje vrijednosti imovine uzrokovano povećanjem cijena na tržištu, za razliku od porasta (povećanja vrijednosti kao posljedice prirodnog rasta). Aprecijacija se ne knjiži u financijskom računovodstvu.

Arbitraža- kupovina vrijednosnica ili robe na jednom tržištu i njihova istovremena prodaja u neizmjenjenom ili gotovo neizmjenjenom obliku, na drugom tržištu s ciljem zarade na razlici u cijeni.

Asignacija - prijenos vlasništva neke imovine (obično potraživanja od kupaca) na drugu osobu, za razliku od hipoteke kod koje pravna osoba - dajući tu imovinu samo kao zalog - zadržava vlasništvo nad potraživanjima od kupaca.

Atest - izjava revizora da su financijski izvještaji primljeni u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.

Autorizirana količina dionica - ukupni broj dionica za koji dioničko društvo ima ovlaštenje za izdavanje. Ukupni broj emitiranih dionica obično je manji.

Autorsko pravo - ekskluzivno pravo autora na korištenje vlastite knjige, kazališnog komada, članka ili nekog drugog rada, a koje država garantira njemu i njegovim nasljednicima do 50 godina nakon autorove smrti.

Avansi od kupaca - jedan od konta obaveza koji pokazuje iznos koji su kupci uplatili za robu ili usluge prije njihove isporuke.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90