Povećanje temeljnog kapitalaSvako povećanje temeljnog kapitala da bi bilo valjano, mora imati za posljedicu povećanje aktive ili imovine društva prije podnošenja zahtjeva za upis promjena u trgovački registar. Povećanje kapitala ulozima u stvarima i u pravima, ne može se prebijati s obvezom društva, niti može biti predmetom zadržanja. Za dospjela potraživanja, društvo može u zamjenu predati vlastite dionice kojima raspolaže. Ukupan nominalni iznos vlastitih dionica koje društvo može imati ne smije prijeći 10% temeljnoga kapitala, ako je društvo stvorilo propisane rezerve za te dionice te ako su za dionice u cjelini uplaćeni nominalni iznosi ili viši iznosi za koje su one izdane. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava.

Posebno se ističe određenje da je povećanje temeljnoga kapitala ulaganjem stvari i prava moguće samo onda kada se u odluci o povećanju kapitala izričito navede i ako se odredi rok u kojemu će se u društvo unijeti stvar i prava. Stvari i prava moraju se unijeti u društvo prije nego što se registarskome sudu podnese prijava za upis povećanja temeljnoga kapitala u trgovački registar. Prema navedenom, unos stvari i prava mora uslijediti nakon Odluke o povećanju temeljnoga kapitala. Ako je pravo - dospjelo potraživanje, predmetom unosa u društvo, a temelji se na izvršenim poslovnim transakcijama prije donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala ili nije nikada uneseno (ugovorne i zatezne kamate), tada je za povećanje temeljnog kapitala potrebno izvršiti uplatu u novcu.

Kod društva ograničene odgovornosti, vjerovnik može za dospjelo potraživanje preuzeti udjel ili sve udjele u društvu, ali ne može potraživanje od društva pretvarati u temeljni kapital iznad visine upisanog kapitala tog društva. Ako želi povećati temeljni kapital unosom stvari ili prava, nakon preuzimanja udjela od strane vlasnika udjela, glavna skupština može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala u stvarima ili pravima. U odluci će navesti opis, vrstu i vrijednost, stvari ili prava te rok u kojemu će ih u društvo unijeti.

Revizor osnivanja dužan je utvrditi tržišnu vrijednost potraživanja na dan unosa stvari i prava u trgovačko društvo. Kod pretvaranja potraživanja u udjel u društvu, treba naročito obratiti pažnju na nepravilnosti (namjerne greške) uprave društva i vjerovnika.

Zakonom o trgovačkim društvima određeno je da stvari i prava moraju biti unešeni u trgovačko društvo prije podnošenja zahtjeva trgovačkom sudu, ali nije određeno koliko prije, pa se u postojećoj sudskoj praksi nenaplaćena potraživanja stara po nekoliko godina zajedno sa zateznim kamatama pretvaraju u temeljni kapital trgovačkog društva, iako je imovina tog trgovačkog društva u momentu donošenja odluke o unosu prava (potraživanja) kao povećanja temeljnog kapitala, bila manja od visine obveza iskazanih u bilanci, a trgovačko društvo imalo iskazan gubitak iznad visine kapitala. To znači da je unos prava izvršen prije odluke ili da je odluka donesena retroaktivno, čime zapravo u momentu upisa promjena u trgovački registar, pravo koje se unosi nema iskazanu tržišnu i gospodarsku vrijednost, a društvo neće ostvarivati buduće koristi. Isto tako, kroz precijenjenu tržišnu vrijednost robe koja može biti predmetom potraživanja, moguće je iskazati nerealno povećanje temeljnog kapitala.


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90