RJEČNIK
D

Datum podmirenja - datum kada se dostavi financijsko sredstvo za kupljenu robu ili uslugu. Obračun datuma podmirenja odnosi se na priznavanje sredstva na dan kada je prenesen trgovačkom društvu. Kada se primjenjuje obračun datuma podmirenja, prema točki 106. MRS-a 39, trgovačko društvo će obračunati promjenu fer vrijednosti sredstava koje se treba primiti za vrijeme razdoblja između datuma trgovanja i datuma podmirenja na isti način kao što će obračunati stečeno sredstvo prema tom standardu. Naime, promjena vrijednosti se ne priznaje za imovinu koja je knjižena po nabavnoj ili sadašnjoj vrijednosti. promjena se priznaje u neto dobiti ili gubitku za imovinu koja je razvrstana za trgovanje te se priznaje u neto dobiti ili gubitku ili u glavnici (ovisno o tome što je prikladno prema točki 103. MRS-a 39) za imovinu koja je razvrstana da je raspoloživa za prodaju.

Datum stjecanja - datum kada je kontrola nad neto imovinom i poslovanjem stečenog poduzeća stvarno prenesena na stjecatelja.

Datum trgovanja - datum kada je preuzeta obveza da se kupi financijsko sredstvo.

Deficit - negativna zadržana dobit.

Derivat je financijski instrument:
a) čija se vrijednost mijenja prema promjeni utvrđene kamatne stope, cijene vrijednosnog papira, cijene robe, tečaja, indeksa cijena ili stope, kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili slične varijable (ponekad nazvana "odnosna"),
b) koji ne zahtijeva početno neto ulaganje ili relativno malo neto ulaganje u odnosu na druge vrste ugovora koji se slično mijenjaju u tržišnim uvjetima i
c) koji se podmiruje na neki budući datum.

Direktna metoda izvješćivanja novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti - metoda kojom se iskazuju glavne skupine bruto novčanih primanja i bruto novčanih plaćanja.

Dividende - raspodjela dobiti vlasnicima glavnice u razmjeri s njihovim udjelom u pojedinoj skupini kapitala.

Dobici - povećanje ekonomske koristi i kao takvi se u biti ne razlikuju od prihoda. Važno je znati razlikovati pojmove dobitak i dobit, koji nisu istoznačnice.

Dobit (profit) - ostatak vrijednosti koji preostaje nakon što se od prihoda oduzmu rashodi (uključujući usklađivanja kapitala za održavanje, tamo gdje je to potrebno). Iznos iznad ili ispod zahtijevanog iznosa za održavanje kapitala na početku razdoblja je - dobit (profit).

Dugotrajno ulaganje - ulaganje koje nije kratkotrajno, odnosno koje je dulje od godine dana.

Dužnik - osoba koja nekome duguje neku vrijednost, obično izraženu u nekoj svoti novca. Dug stvara pravni odnos između dviju osoba u kojem vjerovnik, osoba kojoj se duguje, zahtijeva od dužnika da mu nakon ugovorenog roka vrati tu svotu, obično uz dodatak i dužnik je dužan to učiniti. Vraćanje duga je sadržaj obveze dužnika, a po povratku duga ta obveza prestaje.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90