KOMPENZACIJE, CESIJE, ASIGNACIJEKOMPENZACIJA ILI PRIJEBOJ

Kompenzacijom se prema odredbama čl. 336.-343. ZOO-a, prebijaju međusobne tražbine dviju strana. Da bi moglo doći do kompenzacije, moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:
  • tražbine moraju biti uzajamne, dakle moraju postojati između istih osoba koje moraju istodobno međusobno i potraživati i dugovati, odnosno te su osobe jedna prema drugoj i dužnik i vjerovnik;
  • tražbine moraju po vrsti biti kompenzibilne, a to su samo one tražbine koje glase na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i kakvoće;
  • tražbine moraju biti istovrsne po predmetu činidbe, dakle obje tražbine moraju glasiti ili na novac ili na druge zamjenjive stvari istog roda i kakvoće;
  • obje tražbine moraju biti dospjele.
Kompenzacija ne nastaje sam po sebi. Da bi kompenzacija nastala, potrebno je očitovanje volje jedne od stranaka. Takvo očitovanje daje se izjavom o kompenzaciji. Iako Zakon ne pretpostavlja valjanost takve izjave njenom pisanom formom, ipak, kao i u svim trgovačkim odnosima, smatramo nužnim takvu izjavu davati u pisanoj formi. Uz postojanje pisane izjave uvijek će se lakše utvrditi je li kompenzacija nastala, na koje se tražbine i obveze odnosi i sl....
Moraju li tražbine imati istovrsni temelj nastanka, je li bitno vrijeme nastanka tražbina, mora li baš uvijek biti ispunjen uvjet uzajamnosti, mogu li se prebiti tražbine koje se ne mogu zaplijeniti, vrste i redoslijed kompenzacija kod nepostojanja sporazuma o redoslijedu, i sl...................DOZNAJTE OD NAŠIH STRUČNJAKA.....

CESIJA (USTUPANJE TRAŽBINE)

Cesija je ugovor kojim vjerovnik (cedent-ustupatelj) prenosi svoju tražbinu od dužnika (cesus) na novog vjerovnika (cesionara-primatelja). Cesijom se ne mijenja tražbina, ona ostaje kakva je i bila prije cesije u svim svojim elementima, po obujmu i kvaliteti. Cesijom se mijenja samo jedan od subjekata tražbine, iz pravnog odnosa izlazi bivši vjerovnik i u njega ulazi novi vjerovnik. Dakle, posljedica je cesije da dužnik duguje ono što je i kako dugovao, ali to sada duguje novom vjerovniku. Ustupati se mogu sadašnje i buduće tražbine, cijele ili njihovi dijelovi, nesporne ili sporne, egzistentne ili zastarjele, neutužene ili utužene. Ne mogu se ustupiti neotuđive tražbine, dakle one čiji je prijenos zakonom zabranjen, odnosno strogo osobne tražbine vezane za osobu vjerovnika (npr. naknada za uzdržavanje) te tražbine koje se po svojoj prirodi ne mogu prenijeti na drugoga.
Vrste cesija se određuju s obzirom na broj sudionika i po osnovi nastanka:
  1. jednostruka ili sukcesivna cesija;
  2. ugovorna, zakonska ili cesija koja je određena sudskom odlukom.
Postoje i posebni oblici cesija u slučajevima ustupanja mjesta ispunjenja, ustupanja radi naplaćivanja ili osiguranja, te u slučajevima sklapanja ugovora o faktoringu...
MOŽEMO VAM POMOĆI OKO PROVEDBE CESIJE, SKLAPANJU UGOVORA I EVIDENTIRANJU ISTE PREKO RAČUNA.....

ASIGNACIJA (UPUĆIVANJE)

Asignacija je izjava jedne osobe kojom ona ovlašćuje drugu osobu da za njezin račun izvrši nešto trećoj osobi, a ovu ovlašćuje da to izvršenje primi u svoje ime. U asignaciji sudjeluju tri subjekta: osoba koja daje ovlaštenje - uputitelj (asignant), osoba koja se ovlašćuje na izvršenje - upućenik (asignat) i osoba koja se ovlašćuje na primanje izvršenja - primatelj upute (asignator).
Asignacija je jednostrani pravni posao, jer nastaje temeljem jednostrane izjave uputitelja. Ona je neformalni pravni posao, koji se, kao i uostalom i drugi trgovački poslovi, u pravilu daje u pisanoj formi. Kako asignaciju moraju prihvatiti i upućenik i primatelj upute, nema razloga da se očitovanja volje svih triju stranaka ne daju u jednom aktu, pa će se u tom slučaju izjave svih triju stranaka moći dati u formi ugovora o asignaciji.
Asignacija je uputa za izvršenje i za prihvaćanje tog izvršenja, jer ona sadrži dva ovlaštenja: jedno je dano upućeniku, a drugo dano primatelju upute. Stoga se u asignaciji i formiraju tri pravna odnosa:
  1. odnos između uputitelja i upućenika;
  2. odnos između uputitelja i primatelja upute;
  3. odnos između upućenika i primatelja upute.
AKO VAM JE I DALJE DOSTA TOGA JOŠ NEJASNO, NISTE SIGURNI KAKO SASTAVITI IZJAVU ILI UGOVOR O ASIGNCIJI I SL.,....OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM....


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90